Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

De web-site: iedere web-pagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;

jdadmin.nl: administratiekantoor J & D, de bevoegde uitgever van de webpagina;

Gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);

U: (de internetgebruiker), de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;

De inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;

Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Het onderstaande is van toepassing op de web-site. Door gebruik te maken van de web-site www.jdadmin.nl stemt u in met deze disclaimer.

jdadmin.nl geeft geen enkele garantie of zekerheid voor wat betreft de werking, kwaliteit of functionaliteit van de web-site. Toegang tot de web-site kan om wat voor reden dan ook verstoord, beperkt of vertraagd zijn. jdadmin.nl geeft ook geen garantie of zekerheid wat betreft de inhoud van het materiaal dat op de site verschijnt, de nauwkeurigheid, volledigheid, tijdloosheid of geschiktheid voor welk bepaalt doeleinde dan ook.

jdadmin.nl heeft met de grootst mogelijk zorg deze web-site samengesteld, en besteed de grootst mogelijke zorg om de inhoud van de web-site regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen.

jdadmin.nl is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de web-site of met de onmogelijkheid de web-site te kunnen raadplegen.

jdadmin.nl mag de web-site naar haar eigen inzicht en op ieder gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, zonder hiervan nadere aankondiging te doen. jdadmin.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging. Het verdient aanbeveling regelmatig na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer is gewijzigd.

Behoudens deze disclaimer, is jdadmin.nl niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de web-site gekoppelde bestanden en links naar externe web-sites van derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor en heeft geen controle over de content van deze websites of gekoppelde bestanden. Informatie op jdadmin.nl of informatie beschikbaar gemaakt door middel van een hypertekst-link vanuit jdadmin.nl, is beschikbaar gemaakt zonder aansprakelijkheid van de kant van jdadmin.nl. jdadmin.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid in relatie tot informatie op of toegankelijk gemaakt vanaf jdadmin.nl.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de web-site of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de web-site verzendt.

U zal jdadmin.nl, hun werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de web-site, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

jdadmin.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade welke veroorzaakt wordt door het surfen op deze web-site.

On-line communicatie; De beveiliging van berichten die u per e-mail aan jdadmin.nl zendt, is niet gegarandeerd. jdadmin.nl raadt u derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan jdadmin.nl te sturen. Wanneer u ervoor kiest berichten per e-mail aan jdadmin.nl te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

copyright©2005-jdadmin.nl